Soita: 0400 158 919

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja Eu:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

 

Rekisterinpitäjä:

Lkv Leena Lindroos Oy (Lkv Hemma)

Aleksanterinkatu 8, 07900 Loviisa

y-tunnus: 2606259-2

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Leena Lindroos, puhelin: 0400–126 605   @: leena@lkvhemma.fi

Rekisterin nimi:

Lkv Leena Lindroos Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelemisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi ja kehittäminen. Asiakastietoja voidaan käyttää myös asiakasviestintään, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oman liiketoiminnan ja sen kanssa sopimussuhteessa olevien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin ja ohjaukseen. Henkilötietoja käytetään myös lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden täyttämiseen.

Oikeusperusteita henkilötietojen käytölle ovat sopimussuhde, asiakkaan antama suostumus, lakisääteiset velvoitteet sekä kolmannen osapuolen oikeutetut edut esim. Kiinteistövälitysalan keskusliiton yllä pitämä hintaseurantapalvelu. Hintaseurantapalvelun tiedot eivät ole julkisia.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Asiakkaasta kerättävät tiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), syntymäaika tai henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, kieli, yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot.

Rekisteröidyn kiinteistönvälitysyritykselle antamaan toimeksiantoon ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot.

Toimeksiannon kohteen osoite, toimeksiannon päiväys ja sen voimassaoloaika, toimeksiannon ehdot, välitettävää kohdetta koskevat tiedot, kuten omistusta ja saantoa sekä mahdollista vuokrasuhdetta koskevat tiedot. Lisäksi toimeksiannosta tallennetaan kaikki hyvän välitystavan ja välitysliikkeitä koskevan lainsäädännön edellyttämät tiedot, jotka ovat välttämättömiä oikean tiedon käyttämiseen ja luovuttamiseen asunnonostajalle kaupanteon yhteydessä.

Tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten rekistereistä, kuten väestörekisterikeskuksesta, Maanmittauslaitokselta, muiden viranomaisten pitämistä rekistereistä ja luottotietorekisterinpitäjiltä lain sallimissa puitteissa.

Tietojen luovuttaminen:

Tietojen luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja luovuttaminen tapahtuu lainsäädännön sallimissa rajoissa ja sen velvoittamin ehdoin (viranomaisille, verottajalle)

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos toimeksiannon suorittaminen tätä edellyttää, toimitaan henkilötietolainsäädännön mukaan.

Henkilötietojen säilyttämisaika:

Toimeksiannon päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuotta, minkä jälkeen ne poistetaan rekisteristä.

Asuntokaupan osapuolena (ostaja, tarjouksen tekijä) olevan henkilötietoja säilytetään 10 vuotta kaupan tekemisestä, minkä jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

Potentiaalisen asiakkaan osalta tiedot poistetaan tai anonymisoidaan noin 12 kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on viimeksi ottanut yhteyttä tai ollut muuten aktiivinen rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöön kirjallisesti kuukauden kuluessa.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle oikaisupyynnön. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi eli hän voi pyytää tietojensa poistamista kokonaan rekisteristä. Tämä voidaan tehdä siltä osin kuin tietoja ei tarvitse säilyttää välitysliikelain tai rahanpesulain edellyttämällä tavalla.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus saada häntä koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterin suojaus:

Rekisteriä ylläpidetään kiinteistönvälitysjärjestelmässä, joka on asianmukaisesti suojattu sekä teknisesti että organisatorisesti. Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.